Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

252 SCHOUWTOONEEL

SÜST hecft. in ls ™*Mm verlegenheden Reden- voorzien. Zyne zinnen zyn hem behulntofsx. zaam, om hem re leeren het geene zvne reden hem niet leert. Het geene, dat de een zyner zinnen hem niet leert leert hy door behulp van een' anderen! JJikwerf ipannen verfcheiden van zvnc zinnen famen, door verfcheiden berichten, om hem des te beter te overtuigen. Noch zyne reden noch zyne oogen toonen hem het geene elders gebeurt of het ..eene eertyds gefchied is: zyn oor kon t hemtehuTpei zyn oor onderrecht hem van alles, door vernaaien, door getuigenisfen, door gezantfchappen Dikwerf zeggen het oog, het oor, en de hand hem het zelfde.

Dus is de mensch verfchuldigd, niet aan zyne reden , maar aan zyne zinnen, en vooral aan den dienst zyner ooren de kcnms van het geene, waarin hy by vreemdelingen belang heeft, de kennis der Historie. Eindelyk het oor is het voornaamfte werktuig, waardoor God hem van de geopenbaarde zedenleer onderrecht, en van alle waarheden, die hem gerust nellen en zalig maaken. •L»e oogen en de waarteekens kunnen

on-

Sluiten