Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254 Schouw tooneel

uLf™' de H? werkdaadigewiskonften fcheppen. Reuen- Het gevoel onzer ziele, onzes ligkunst. haams, der omringende lighaamen en der oorzaake j die derzelver onvermydelyken indruk op ons allen brengt. Tweede algemeen middel. Zoodanig is de bron, waaruit wy de kennis fcheppen wegens de natuur en eene zedige overnatuurkunde , die de wezens onderfcheidt door hunne verfcheiden uitwerkfèls, zonder verder te wil!en indringen.

Het gevoel van het geene men ons verfchuldigd is, en van het geene desgelyks door ons gélyken van ons geëischt wordt. Derde algemeen middel. Zoodanig is de eerfte bron, waaruit wy debeginfelsder zedekunde en der gerechtigheid fcheppen.

Eindelyk de tastbaare bevinding der waarteekenen, of gedenk■(lukken der getuigenisfen , en des onafgebroken gezantfchaps, die ons de boodfehap der. zaligheid van deri eenen tot den anderen dag verkondigen. Vierde algemeen middel, om den mensch te verlichten. Zoodanig is de bron, waarin wy de gezonde en bondige Godgeleerdheid, de volle kennis des geloofs en der zeden vinden.

De

Sluiten