Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2f5o S CHOUWTOONEEL

De At.ge- voerd willen hebben; en deeze leeReue E ren desgelyks fpreeken en zingen, niet hunst. door diepe bedenkingen over de ltemme, maar al fpreekende en zingende. De reden is een voortreffelyk werktuig, dat den mensch gegeeven is om hem gezellig te maaken. Als zy zich poogt te volmaaken, zal het niet zyn door zich in haar zelve te begeeven, om alles in haar zelve te zoeken, en haare lesfen buiten de maatfchappy te gaan neemen. Het zyn veelëer de voorwerpen , die het meeste aandoen in de maatfchappy , welke de mensch moet verkiezen om zyne redeneering aan te kweeken; omdat hy ze met meer ge-' mak, genoegen en voordeel vat. Hy is daar toe gemaakt.

By voorbeeld, hy flaat het oog op twee groote famenwooningen van menfchen, welkende noodzakelykheid van zich onderling te helpen in eene groote ecnigheid houdt. De eene heeft voor eenen flokregel, flechts twee rangen van inwoonders toe te laaten, te weeten foldaaten en boeren: deeze rangen fchynen hun genoegzaam om de aarde te bebouwen, en om het genot

van

Sluiten