Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XII. Onderh. 261

1 „_ „u-— r\., a

andere maatfchappy voegt by de krygs- r^^. en bouwlieden een' derden rang , be- kunst. ftaande uit zeehandelaars, die het overtollige van de vruchten hunner landen naar vreemde landen gaan brengen, om het té verruilen tegen anderen , welken zy noodig oordeelen , of daar zy ten minfte voordeel mede meenen te doen. Lacedemon is de woonplaats van de eerfte foort. Karthago is het van de tweede. Indien het den menfche vryftaat zyne keur te -bepaalen, en burger van de eene of de andere woonfiede te worden, welke zal hy de voorkeur geeven? Dat is de ftofle zyner bedenkinge. Laaten wy hier, het beleid zyner reden zien, zonder dd, reden zelf te ontleeden.

Hy twyffelt geenszints aan de noodzakelykheid van boeren of van foldaaten. Maar hy beraadt zich alleen over de nuttigheid van zeehandelaarcn. Hy • weet niet of hy het denkbeeld van openbaare welvaart met dat van vreemden handel moet vereenigen, of het 'er van affcheiden. Het verftand neemt derhalve toevlucht tot welbekende en wclbe_R 3 proef-

Sluiten