Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S&f SCHOUWTOONEEL

De Alge- Na dit onderzoek der meerderheid meene van Karthago boven Lacedemon, kan

Reden- t, ", , ,

^b-Nsr, men te Karthago onzeker zyn wat het best is, den koophandel vry te laaten aan alle ingezetenen in het algemeen, of dien over te geeven aan eene maat^ fchappy van kooplieden , met verbod aan de andere ingezetenen om 'er zich mede te bemoeijen.

Hooren wy daarover een' Griekfchen Wysgeer, die met het burgerfchap van Karthago befchonken was, en waar men hem vergund had eene fchoole op te rechten, op voorwaarde van zich aan het gewoone gebruik te houden, en Zyne wysbegeerte te bepaalen aan de Meetkunst, de Tuigwerkkunst, de Zeevaart en de Natuurlyke Historie. Hy is een Redenkunftenaar, en neemt voor de redeneering zyner leerlingen aan te kweeken: maar in plaats van eene afgezonderde redenkunst, die Zyne fchoo^ le zoude doen verloopen en hem by de Regeeringe gehaat maaken, te onder^ wyzen, haalt hy uit den koophandel zeiven, dien hy onderwyst, en uit de heerfchende zucht des volks waarin, hy ingelyfd is, de voorbeelden zyner leer-

wy,

Sluiten