Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a68 Schouwtooneel

De Ar.ge-

meene

RedenKünst.

die altoos fchynfchoone voorwendfels weet te vinden om den duur van dien hoogen prys te verlengen , drukt in plaatfe van te helpen.

De bevinding komt hier de redeneering onderfteunen. De landen, waar het koren bewaard en op prys gefield wordt, zyn weinig bevolkt en arm.' De landlieden, beroofd van het byna eenigfte middel om zich te verryken, doen geene verteeringen. Daar nu het land niets verteert, moeten de fteden by gebrek van neering kwynen: en dat gebeurt in die landen. Het platte land is 'er ellendig, en vult de fteden met menfchen, die niets anders kunnen dan bedelen.

Alle deeze denkbeelden, die onaffcheidenlyk verknocht zyn met dat der noodwendige levensmiddelen, by monopolium of opkoop verkoft, zyn aan da? anderen- kant onbeftaanlyk met het openbaare welzyn en den rykdom van eenen Staat. Dus zyn de gemeene welvaart, cn de koophandel van noodzakelyke levensmiddelen , aan eene maatfchappy afgeftaan, denkbeelden, die elkander onderling uitfluiten.

Dc zelfde tusfchenmiddelyke denk-

beei-

Sluiten