Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2J4 SCHOUWTOO NE EL

De Alse- thago aan , om den koophandel van Re^en- Albion en der Gelukkige Eilanden te kunst. verkrygen , met uitfluitinge van anderen, op voorwaarde van een zeker gedeelte van den winst in de fchatkist van den Staat te brengen, en den handel van Betika vry te laaten gelyk van te voren. De inwoonders van Albion en van de Gelukkige Eilanden , verneemende federt dien tyd geene andere dan dezelfde kooplieden, altoos even ftyf gezet om zulke hooge pryzen niet meer te befteeden, hebben hunne waaren tot merkelyk minder pryzen als inde voorige inkoopen verkoft. De inkoop en de leverantiën zyn weder voordeelig geworden, gelyk van te voren. Onze byzondere kooplieden bederven zich niet meer, door kwaalyk belegde onderneemingen , of door een" zwaaren handel, die hunne magt te boven gaat: en het deel, dat de Staat heeft aan het voordeel van deezen handel, en het belang des lands, mitsgaders de geregelde leverantie van Grjekfche krygsbenden, die den oorlog beter dan wy verftaan, heeft den Raad bewogen om ,de maatfchappy van Utika te onder. . fteu-

Sluiten