Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

278 ScHOUWTOQNEEL

Dc Ar.ge- by hen welvaaren, terwyl hunne verReden, tiering vry flap is. Is dat aan de maatkuNsr. ichappy te wyten? Indien men ze vernietigde , zouden zy daarom niet één ftuk ftof meer verkoopen.

Begeeren zy de waare oorzaak van de flapheid des inlandfchen handels te weeten, en wat bet eenige hulpmiddel daar voor is; men behoeft flechts op te klimmen van het eene denkbeeld tot het andere , in het geene men ondervonden heeft. Zy houden 'er zich als met de hand in vast, en volgen elkander vap naby. Daar is weinig handel in het land, omdat ?er weinig verdaan wordt, het zy in kleederen, het zy in mondbehoeften. De meenigte houdt alleen op met veel te verdoen, omdat zy ophoudt met 'werken, en dus van loon verdoken is. Datzy niet werkt, is omdat men haar geen werk geeft, of omdat zy niet werken wil: of het kan beide plaats hebben , omdat de eene zich wel bevinden by hunne luiheid, oordeelende dat het gemakkelyker valt van de mildadigheid der tempelen of van openbaare bedelarye te leeven, dan met èen zuuren arbeid den kost te winnen;

en

Sluiten