Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8© Schouw tooneel

mpee^GE" niSte.geftadig eenige flyting doet, eai

k.eden-

de winkelier, de itoffenreeder,debouwfUNsr. man en de landheer verkoopen het geene zy veilen, maaken en verzamelen. De gewillige verfchietingenen de openbaare penningen, belteed om ten allen tyde werk, en by gevolg kleederen en brood voor behoeftige huisgezinnen te bezorgen , zullen ongetwyffeld tot voordeel der rykften gcdyen, en den ganfchen Staat wel doen vaaren. Dus beftaat de bloei des binnenlandfchen handels , die als de ziel der Maatfchappye is, voornamelyk in de ■waakzaamheid van den Magiftraat, zich daar op toeleggende om bezigheid te verfchaffin aan de geenen, die in zeker ety den geen •werk hebben, en de flyting, door de zekerheid van werk en loon, dus te bevorderen. Als de ambachtsman, die heden werkt, niet weet wat hy morgen doen zal, ontvalt hem de moed. Hy ontzegt zich het noodzakelyke; en de wanhoop brengt hem zoo verre, dat hy fchadelyk voor den Staat wordt door diefftal of bedclary. Dit zal altoos de voornaamfte oorzaak van de flapheid des koophandels zyn. Nooit zal de Re-

gee-

Sluiten