Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï»8f5 SCHOÜWTOONÈÊI.

15e Alge- de uitwerkfèls deezer inftellinge toe. Al«EbEN- le begeerten van den koopman ftrekken kunst, tot de vertieringe, welke hy niet van het gemeene welzyn en de openbaare welvaart onderfcheidt: maar deeze vertiering is, volgens hem en de ondervinding, een uitwerkfel der vryheid en der gerustheid. Zoo draa de geene, die aan belasting onderhevig is, gefchat wordt naar eene bekende evenredigheid, is hy verzekerd dat hyniet geeft, dan voor zooverre hy heeft. Hy vreest niet dat zyne naarftigheid geftraft zal worden, noch dat hy bezwaard en ongelukkig zal worden, om dat hy zich yveriger by zyn beroep en werk gehouden heeft, dan een ander. Als hy zyn aandeel betaalt, mag hy Zonder ongerustheid en zonder gevolg zyne bekwaamheid en naarftigheid oeffenen, om een ftuivertje over te winnen. Heeft hy belang om welgefteld te fchynen, het zy om hem in zynen handel, door goed credlet of geloof, behulpzaam te zyn, of om zyne kinderen wel uit te trouwen, door den roem Van eene hoflyke en welgevoegelyke leVenswys, dan zal hy wyn in zynen kelder hebben , in plaatfe van diert in de

kroeg

Sluiten