Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XII. Onderh. 295

7un Aan rm^n*» n-pm^np tnoat» f>n T "n^ Ar™

u " o o — — — -

devvyk de Goede, het zy wel, het zy kwalyk, van de gemeenfchap der Kei kunst/ ke gefcheidén, is daarom niet van de maatfchappy afgefheeden.

Zeer gemeenlyk vertoont het middeiykc denkbeeld zich by wyze van voorwaarde; zoodanig dat de zekerheid van het voornaame voorwerp dan afhangt van de zekerheid van een ander voorwerp , dat men onderzoeken , en waarvan men zich verzekeren moet. By voorbeeld : indien 'er eene. rechtvaerdigheid is, die de deugd beloont, is het niet in dit leeven, maar in een ander: nu is 'er eene rechtvaerdigheid, die de deugd beloont: daar zal dan een ander leven zyn.

Het voornaame denkbeeld , waarop men ziet, is de bcftaanlykheid van een ander leven. Men ziet het niet: men zoekt zich te overtuigen van deszelfs zekerheid, door het verband dat het noodwendig heeft met de Goddelyke Rechtvaerdigheid, waaraan wy niet kunnen twyffelen.

Indien het mogelyk ware dat een man, die recht redeneert, in het minfte twyfT 4 fel-

Sluiten