Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

298 SCHOUWTOONEEL

De Alge- ke de fchoolwysbegeerte verlengt, en Reden- daar kundig alle ftuk ken bygevoegd kunst. heelt, om 'er eene reeks van lluitredenen van te maaken. Zy komt vervolgens weder te rugge , en neemt elk voorftel afzonderlyk weder op , om deszelfs aart en eigenfchappen tot zoo veele verfcheiden regels te brengen. Dit alles kan op reden fteunen. Debefchouwing deezer regelen, en de toepasfmg, die men 'er van maakt op regelmaatige redeneeringen, kan fomtyds dc zekerheid van meetkundige betoogingen hebben. Maar het leven is te kort, om het tot zulk onnoodig zinnewerk te befteeden. Men kan redeneeren, en zelfs heel net, zonder deeze lange en verdrietige lecrwyze: zy maakt het. redenceren niet ligter: zy valt zelfs moeijelyker dan een vaerdiger en fpoediger redeneertrant. Door deczen wordt het verftand werkzaamer en doordringender: de andere maakt het zwaar, en trekt zyne oplettendheid van dc zaaken af, om het alken te vestigen op het beieict der redenecringe. Dit wint men, by zich al te veel op te houden met de kunst en de regels. De plooi

van

Sluiten