Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3©S S C II O U VV T O ONE E L

De Alge. denkunst onbekwaam maakt tot den meene predikftoel en tot de balie.

Reden- r %

kunst. Het is derhalve genoeg dat de geest zyn onderwerp aandachtig befchouwe,

BCllUlt Cïl 11*1 i

berhtaling en dat hy zich vooral gewenne te onder hoofd- derfcheiden of het geene, dat hy meent zaaken. £e bemerken, tastbaarlyk en naauw verbonden is met de denkbeelden van vergclykinge , die duidelyker bekend zyn dan het geene hy bewyzen wil. Deeze laatite is de herhaaling van het hoofdzakelyke der ganfche redenkunst. Als men daar niet wel op past, gebeurt het dikwerf dat men onderneemt eene in wezen zynde zaak te bewyzen door eene andere, die 'er geene overeenkomst nier de heeft, noch 'er het bewys van is; of, het geene nog erger fchynt, dat men wezen tracht te geeven aan het geene niet is, door behulp van het geene desgelyks niet is. Een man wil doen blyken, dat de aarde onbeweegiyk in * Log<q. de het middenpunt der waereld is *. Het Port.Royai. middelyk denkbeeld, dat hy gebruikt als bekender, is een gevoelen, waarmede hy vooringenomen is, een bloot vooroordeel, te wceten, dat de invloeijingen der Herren en planeeten, geftadig

en

Sluiten