Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$02 ScHOUWTOONEÈL

De Alge- Zy zoeken hunne denkbeelden van verreden- gelykinge in hunne meeningen, in hunkunst. ne vooroordeelen, in hunne eigenliefde , in de voordeelige gedachte, die zy met weinig gronds opgevat hebben van hun vaderland , van hunne orde , van hunnen adeldom; dikwerf in verbintenisfen, door hen aangegaan, of keuren, door hen gedaan, en welken zy niet meer van de rechte reden onderfchciden; dikwerf in hunnen haat, die alles kwaad maakt; of in hunne vriendfchap, die alles goedkeurt, alles verfchoont. De waare redenkunst in alle voortgangen, die zy doet, als zy van het bekender tot het onbekendere overgaat, fcheidt 'er naauwkeurig af de perfoonlyke vooroordeelen, den lieffelyken of mcesterachtigen toon, de beguichelen- • de figuuren, de fortuin, de hoop en alles, wat een onderwerp niet kan verbeteren of ophelderen.

Zy waakt met geen' minder yver, om de waarheid te onderfcheiden en te eeren, fchoon deeze waarheid zich van Uiterlykheden omringd vindt, die niet heel aanlokkelyk zyn, fchoon zy niet heel dienftig of voordeelig is, fchoon

zy

Sluiten