Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natüür, XII. Onderh. 303

zy aan gemeene enflechte manieren vast De Alge. is. De gezonde redenkunst past voor Ïf-ENE al naerftig op, dat zy zich niet vergisii kunst?" in alles , wat haare belangen dwarsboomt; en de eerfte haarer gangen, in alle perfoonlyke zaaken, is ter goeder trouw acht te geeven op het geene eens anders zaak begunftigt, andere behulpzaam te zyn om hun geluk te doen krygen. Zy fcheidt dus de waarheid van alles, wat 'er niet by hoort, en dat geen recht heeft om haar tot bewys te ftrekken, of om haar te hinderen.

De redeneertrant, Welken men volgt om tot de waarheid te komen, is dezelfde niet als die, op welke men haar aan anderen voorftelt, als men ze gevonden heeft. In alle onderzoekingen liaan wy eerst ons gezicht natuurlyk en zonder regel, of enkel uit noodzakelykheid op het geene tastbaarlyk aan onze werkelyke behoeften verknocht is, en vervolgens op de dingen, die 'er zoo regelrecht of zoo duidelyk niet overeenkomftig mede zyn. Wy verzamelen ze; wy brengen ze by elkander: wy verwerpen het geene wy zonder verband en zonder nuttigheid voor ons tej;en-

woor-

Sluiten