Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kun si

3<S6 SCHOUWTOONEEL

™GE" ?e JUïnst van redeneeren en zyne «jReden- dachten in orde te brengen, is niet anWfffT. ders dan de oeffening zelf der redeneennge, en de gewoonte van het geene beweezen is te gebruiken tot bewys van het geene'er eene gewisfe overeenkomst mede heeft.

Indien dit zoo is, zyn de werkdaadige weetenfchappen, waartoe wy zullen treeden, eene waare en geffadige oeffening der redenkunst, dewyl zy alleen draayen op het geene bevindelyk is, en dat het verftand zyne redeneeringe daar niet in beloond kan vinden, dan door uitwerkfèls, die dezelve billykcn, zonder meer rechtheid en vaerdighcid te verkrygen.

PE

Sluiten