Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

316 Schouwtooneel

De Ai.ce- zich geopenbaard heeft, of hoe hy zich Weeten- aun net menfchelyk gedacht heeft rhoescHAr. ten openbaaren. Maar is 'er eene openbaare gedenk rolle, waarin de befcheiden van die groote gebeurtenisfe bewaard worden: en brengende geenen, die zeggen dat zy gemagtigd zyn om ons dezelve bekend te maaken, verrichtingen by, die door waerteekens bevestigd zyn ? Is de echtheid en waarheid dier gedenkrolIe cn de zending van hun, die'er bewaarders van zyn, door goede getuigenisfen beweezen? Daar komt het alles op aan: de reden leidt ons tot dit onderzoek; en zy heeft, om zich daar ter dege van te onderrechten, eene wolke van tastbaare getuigenisfen, die altoos in weezen zyn, er waarmede zy ten allen tyde te rade kan gaan.

Dus leidt de Genade, die den Christen maakt, hem door reden ; en hy is ten hoogde onredelyk als hy luistert naar Wysgeeren , die door fpitsvindigheden ons, ondanks de verrichtingen , onze rechten en verwachting trachten te bcnecmen , of de gedenkrolle verbeteren door dingen, die zy uit hun harfenvat gehaald hebben. De reden vermag niets

te-

Sluiten