Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324 S CHOUWTOONEEL

De Alge- te verftaan, en gebruik te maaken van Weeten- ^e kennisfe en weetenfchap, die voor schap. ons geweest zyn. Men kan de taaien leeren op tweederhande manieren, of >. door eene aangenaame en geftadige

verkeering met lieden, die wel fpreeken, en door het leezen der werken van goede fchry veren, of wel door eene lange beoerfening van de algemeenc regelen, waar toe men de famenftelling van de deelen der reden, en alle toevallen , vreemdigheden en veranderingen , die 'er in voorvallen , gebragt heeft. Het leeren van taaien is van een overgroot gewigt , omdat het de toegang tot de weetenfchappen is. Ik zal ook niet nalaaten dit ftuk afzonderlyk met u te verhandelen, als wy tot de opvoedinge gekomen zullen zyn: en ik hoop dat ik, na u overtuigd te hebben van de juistheid , die in de oprechtinge der openbaare beproevingen heerscht, u zal doen blyken waar het aan hapert dat het voordeel daarvan niet veel grooter is. Gy ziet, door deezen enkelen opflag van het oog, hoe veel de verrichting op eene vermaakelyke en zekere wyze tot onderwys toebrengt,

0»-

Sluiten