Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

333 SCIIOUWTOONEEL

JaAu*. dikte, die het in ftaat kan ftellen om weeten- 0Ilder onze zinnen te vallen schap 13. Op deeze wyze aangemerkt

belcngte. wordc • eene reeks ' gemerU

om eene lengte te maaken. DebreCdt£- '4- Eene reeks linien, recht, of kromme tegen elkander aangezet maakt de oppervlakte, die te ggeyk lengte en breedte heeft ** y

ZUSFhJL* Verfcheidcn oPPervlakten, hcid. begreepen als zoo veele blaaden op elkander gelegd, maaken de dikte, 0f het vaste lighaam, dat lengte, breedte en diepte heeft. b orecate

te n^rS"! V3n onbeke^e grootheden te oordeelen , vergelykt men ze met eene bekende maat

^'~eerfte\n^rTdZakelykheid Va» ee"^ eeille maat, die tot zich zelve toeo-C-

woiden , heeft den mensch toevlucht doen neemen tot verfcheiden grooÏÏ

^^j£Dehreedte van ee» garftenko-

ie linie. 1 entje.

»eduim. J9- Debreedtevan eenen mans duim, of twaalf garftenkoorentjes.

20. De

Sluiten