Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur,XIII. Onderh. 341

danige maat als men wil, wanneer men DeMaa'er flechts twee punten op vat: want (door het tweede en zevende Voordel) zal men altoos den kortften weg, die tusfchen twee puften is, uitdrukken, als men 'er het liniaal tegen aan brengt, en langs het zelve eene linie met de pen öf het potlood trekt.

31. Door het voorgaande voorltel, De pasfer. kunnen twee liniaalen, aan den eenen kant or eenen nagel draaijende, en de twee andere einden naar welgevallen opcnende , gemakkelyk dienen om den aiftandvan twee punten te neemen cn te behouden: dit noemt men eenen pasfer.

3" De pasfer wordt tot volmaaktheid gebragt, door de ecnpaarigheid van de beweeginge van zynen kop , en door het beloop zyner beenen, zoodanig dat zy met twee punten eindigen , om twee punten met meer netheid te neemen en elders over te brengen.

33. Alle rechte linien van eene zeilde openinge van den pasfer zyn gelyk, dewvl zy gelykelyk de kortfle weg zyn tusfchen twee punten, die even verre van elkander zyn.

Y 3 34- De

Sluiten