Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NatvxjR,XIII.Onderh. 367

hebben: nu zyn de verdeelingen gelyk de Maain het groot, weshalve ook in hetTENkleen.

Uwe linie A B in acht deelen ver smaideedeeld hebbende, die elk.tien toifes of gg*0 tien perches begrypen, zal het u gemakkelyk vallen ronde rekeningen daarop te brengen, gelyk 10, 30, 50-, maar om 'er eene waarde van 15, van 27, van 63, of zoodanige andere hoeveelheid, als gy begeert, op te kunnen neemen, moet gy de Scala volrooijeh door eene fmaldeeling van tien voor ieder der acht tientalem En om de verwarring in eene zoo kleene ruimte te myden, heefc fnen middel gevonden om alle tellingen zeer net te teekenen , dezelve op de breedte van het liniaal neemende op deeze wyze: Trek op A B, zie de Fig. boven de 27, de loodrechte A D en B C, en doorfhydt ze door tien evenwydige, even verre van elkanderen. Eindelyk fnydt de tiende linie D C in achten, gelyk de overltaande A B, en, in plaats van de verdeelingen famen te voegen door evenwydige liniën, trek de dwarschliniën of hoekliniën AE, 10 F, ao G, en dus voortgaande.

113. Het

Sluiten