Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

376 Schouw tooneel

£eeene°?' die het verftand gewennen, om met Weeten- eenen opflag van het oog te zién hoe schaf. groot een hoek in zulk of zulk eene omflandigheid is. Het voorgaande kan genoegzaam doen blyken , dat de algemeenfïe middelen , om fpoedig alle foorten van hoeken te weeren, zyn, i. acht te geeven óf zy hunne toppen in het middenpunt of in den omtrek hebben; 2. eenen hoek te vergelyken met twee rechte, die altyd bekend zynde behulpzaam kunnen zyn om hem te doen kennen; 3. eenen hoek te vergelyken met eenen anderen, getrokken op eene evenwydige, die bekend weezende zynen overhandfehen ook bekend maakt, mitsgaders zynen aan den top tegen overgeftelden, die hem altoos gelyk is.' . ■ Pe drie- 127. De driehoek, die eene ruimnout- te i», befloten door drie liniën, die in drie hoeken vereenigd zyn, geeft nieuwe ligre en ontelbaare middelen aan de hand, om alles te meeten wat men wil, omdat de bekende zyden ook de hoeken doen kennen, en dat de bekende hoeken de zyden , welken men nog niet kende, doen kennen. ■ ■ " " i ' ' 128. Drie

Sluiten