Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

408 SCHOUWTOONEEL

Z°° t "ffland A B' Fl'S- 54i ontoeWeeten. gangklyk is aan zyne beide einden, kan schap. men dien evenwel meeten, als men eene figuur eerst op den grond, en daar na op het papier maakt in het kleen. Laat de afitand A B, dien men weeten wil, ontoegangkiyk zyn aan zyne beide einden. Men moet eene plek gronds verkiezen, waar men de lengte C D, die aan zyne beide einden C en D toegangklyk is, gemakkelyk kan meeten, en van wiens einden men te gelyk de punten A en B kan zien. Als men in het punt C is, moet men 'er het astrolabium in Hellen, en door de vifier ziende drie hoeken meeten, den hoek ACB, die tusfchen de gezichtsftraalen AC en CB is, welke op de einden van den afftand A B uitloopen; den hoek ACD, tusfchen den gezichtsftraal A C en den afftand C D, dien men voor heeft met de keten of den maatftok te meeten, en den hoek B C D, die tusfchen den gezichtsftraal C B, en den afftand CD is, Deeze werking gedaan zynde moet gy recht op het punt D aangaan, den afftand' C D meetende, en denzelven in acht qeemen, als gy tot het puntD gc~

jcor

Sluiten