Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

418 SciIOUWTOONEEL

De Alge- middenlyn verbeelde, en men met alle Weeten- mogeiyke naauwkeurigheid de waargescha.p. nomen hoeken A en B trekt, zullen de liniën A C en B C, zich doorfnydende in het punt der ontmoetinge C, de afftanden der Maane tot het punt B, en tot het middenpunt der Aarde A, in halve middenlynen der Aarde bepaalen. Hoe grooter gy de linie A B, die de halve middenlyn dar Aarde verbeeldt, zult trekken , hoe netter de werking zal weezen. Maar omdat de hoek ACB zeer fcherp is, moet men geene nette bepaaling dier afftanden van eene ruigftruMchc wer^e^y'ie bewerkinge verwachten. De c Z1C ' hoek ACB wordt van de Sterrekunstenaars paralax of verfchilzicht geheeten; omdat een Waarneemer, die in het middenpunt der Aarde ware, de Maan zoude zien in eene plaats van den Hemel, verfcheelendc met die, waar de Waarneemer in B haar ziet: want de Waarneemer in B ziet de Maan in b, ter plaatfe van de Herren, en de Waarneemer in A zoude haar in a zien. De Sterrekundigen, om den afitand eener fterre van de Aarde te bepaalen, zoeken eerst haar verfchilzicht, 't welk bekend

zyn-

Sluiten