Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XIII. Onderh. 431

halveerd, zal u desgeïyks den inhoud Het Gevan den driehoek geeven: wanr indien »«UI^J?f*

o Maaten.

men het parallelogram a d b e te meeten had, zoude men de grondlyn ad door de hoogte moeten vermeenigvuldigen; maar de driehoek is flechts de helft van het parallelogram ab. Dan moet men, om zynen inhoud te krygen, de uitkomst flechts halveeren.

Om eenen cirkel te meeten, moet Eenen cirmen den omtrek begrypen als in een zeer \fn £e mee' ; groot getal gelyke deelen verdeeld, en Fig. 67. 1 dat elk van deeze deelen de grondlyn van 1 eenen driehoek is, die zynen top in het i middenpunt heeft; het kleene onderi fchepte boogje verfcheelt niet merkelyk ' van eene rechte linie. Weshalve zal de > cirkel, in drie hoeken verdeeld, en tot 1 driehoeken gemaakt zyn: nu krygtmen 1 den inhoud van eenen driehoek, als men . zyne. grondlyn door zyne hoogte ver1 meenigvuldigt, en de helft der uitkomst ! neemt. Men zal dan de fomme van alle t die driehoeken , of de oppervlakte van ( den cirkel krygen, als men de fomme ( der grondlynen, dat is, den omtrek van 1 den cirkel, vermeenigvuldigt met de ge« meene hoogte van die driehoeken , name-

Sluiten