Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Requefteu.

OrdinaireRequeftenaan deSiaatenvan Holland,GècommitteerdeRaaden , Sic. aanBurgermeetf eren en Scheepenen , Ooft en Weft -Indifche Comp.ignicn , en aan alle andere Collegien: door een Suppliant geprefenteert, op een Zegel van 3 ft. koft ƒ0:5—

Doch dat meer als een Suppliant is, niet reprefenteerende een perfoon , op een zegel van 6 ft. . ƒ o: 9—

Extraordinaire. Ziet de Ordonnantie, Anicul 4 en 37,

De Minuten van alle Kufting- Schuld- en SchuldRentebrieven, minder bedragende-

dan 1 ooo gl. op een Z4ft<Zeg. • ƒ 1 : ri— boven de 1000 gl. opeen4S ft. Zeg. - 3 : o—

Alle willige Condemnatien te decerneeienop Obligatien , Contracten , Huur-eedullen, Compromiflen, Uftfpraakeu, Verbaalen, Acccrden , en alle Aftens, geen uitgezondert, daar op dczelveCondemnatien verzogt en gedccerneert zullen worden ,.

Opeen zegel van 3 gl koft - f 3 : 17—-

NB. Daar onder niet te begrypen deCondemnatrca op ecnige Judiciele termynen.

Biljetten.

Van Verkoopingen ,,of Verhuuringe van eenïge Woorangen, Huizen, Landen", öbligaiien. Scheepen, Méubilen of Immeubile Goederen , Waaren of Koop. tnanichappen, &c. Item van Noodinge ter Degraaffeniflèn, niet te mogen Drukken, ten zy in handen hebbende een Minuut onderteekent by die gene, die dezelve zal willen laten drukken. Op een Zegel van ia ft. Doch meer als een Perceel of partye in zig begrypen. de, zal de Minute moeten zyn op een Zegel van 48 ft;

En den Drukker zal gehouden zyn de Minuten op eenbehoorlyk Zegel gefchreeven, en mei zyn Naam en Woonplaats daar in uitgedrukt, te brengen opdo Sccietary dezer Stadt

Sluiten