Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

I. b ê r i o t

ter s , gemaakt als tekeningen van rood en zwart kryt, vertoond. De redeneering hier over met fommige bekwaame liefhebbers, welken meenden dat deze konst, in hec koper, door een Ponfoenyzer werdt gewrocht, gevoegd by de herinnering aan zekere aanleiding, door een onbedacht toeval, onder het etfen, in vroeger jaaren, onzen Konstminnaar zeiven voorgekomen, deeden hem nu befluiten zyn gedachten hierover met meerder opmerking tc laaten gaan , en eenige proeven te neemen , waar van de uitflag hem volkomen in zyn denkbeeld, wegens die manier van behandeling, bevestigde, en hem genoegzaam overtuigde dat hy, zo niet op den zekeren, immers op den mooglyken weg was om dat oogmerk te bereiken. Intusfchen vondt onze Autheur, tot zyn genoegen, het middel om dit foort van konst in het werk te (lellen , en ter uitvoer te brengen,zo verre zelfs, dat zv niet alleen voor weinig bekwaamen, maar zelfs voor genoegzaam ougeöefFenden , ten uitenten gemaklyk was.

Deze nafpooringen en ontdekking zyn, eigenlvk, het middel en de waare aanleiding geweest tot dac verder onderzoek, waaraan hy den oorfprong van deze zyne nieuwe uitvinding te danken heeft: eene uitvinding, geheellyk verfchillende van die der Franfchen, en, fchoon zy in eenige declen gemeenfchap hebben mogt met die der Èngelfchen van Knapton en Pont, echter, niet alleen tot genoegen der liefhebberen, maar vooral ter byzondere voldoening van onzen Autheur, ontworpen, ter uitvoer gebracht en voltooid , eer hem ooit het fraaije werk van Knapton en Pont was onder het gezicht gebracht: eene uitvinding, zo verfchillende in manier met die der gewoone graveer- en etskunde, als zy voor allen derzelver oeffenaaren duister is, fchoon zy, voor een gedeelte, daar toe kan betrekkelyk gemaakt worden, ja, waar in men zelfs bv fommige gelegenheden de genoemde konden niet kan dntbeeren.

Wanneer men de moeite en kosten dezer onderneeming behoorlyk overweegt, zou het zekerlyk ten uiterftcn onbillyk zyn, een naauwkeurigerbefchrvvingvan deze Weetenfchap te vorderen, en het openbaaren van een geheim, 't geen de Heer ploos van amstel, tot genoegen der Liefhebberen, geheel alléén bezit; vooral, wanneer men bedenkt , indien het zelve al wierd bekend , welk een kwaad gebruik 'er, ten opzichte der tekeningen, van gemaakt zou konnen worden; waarby nog komt, dat deze

konst

Sluiten