Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEGENS EEN PRENTWERK. f,

eene onderdeur en ziende naar buiten, naar het geboomte, tegen de Zon, terwyl door de deur een natuurlyk en treffend zonlicht komt invallen, het geen ftrookt voorby de openftaande bovendeur, en dus een fraai en teder fchamplicht veroorzaakt , welks zachte flagfchaduW en verëischte byfchaduw ongelooflyk dun en natuurlyk behandeld zyn. Kortom alles, zonder onderfcheid , is ia licht en donker, zo krachtig en bevallig uitgevoerd, als men van de bekwaamheid van eenen onvergelykelykea Rembrand zou konnen verwachten; zynde de origineele tekening, met de pen gemaakt, met eene bruinachtige kleur gewasfchen , en met een lichter tint gehoogd, even gelukkig als de voorgemelden door onzen Konftenaar ia Plaat gebragt, mede onder hem berustende. By deze vier Konstprenten komt nu nog een mede na

^ rembrand,

verbeeldende een Jongetje vlak van vooren, van de Zoa gedaagd, hebbende eenen hoed op, welke eene flagfchaduw geeft op zyn aangezicht; voorts aardig gekleed, ea liggende met beide zyne armen over de onderdeur van eene ronde poort, alles met de verëischte, natuurlyke kleuren, kracht en levendigheid van licht en donker, in den byzonderen fmaak van den grooten Rembrand allerkeurigst behandeld; bchoorende het origineel, thans tot dezelfde Verzameling als de voorige. Onze Uitgeever is niec vreemd van het gevoelen eeniger Liefhebberen, dat deze twee tekeningen de Vrouw en Zoon van den Schilder zelve zouden verbeelden. In hoe verre dit gevoelen grond heeft, behoort niet tot ons bellek. Eindelyk volgt nog.

een tytel.

Verbeeldende een groote Pedeftal , ftaande op dezelve een kindje , houdende het Wapen van den Ed Groot Achtb. Heere Burgermeester Mr. jonas witsen, ea nevens het kindje de tekenen der Burgermeesterlyke waardigheid. Op het Voetftuk zelve, van geboomte, kruidea en planten omringd, is deeze toewyding, in het Latyn» te leezen:

A 4 VI-

Sluiten