Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S ï» b e r i g t

Viro

Amplisfimo, Nobilisfimo,

Ióto, civium Amftelffidarnenfium Patri Confulique Vigilantisfimo; Omnium artium ac disciplinaram Patrono; fed inprimis Pifturaa ejusque partium Mcecenati & Exercitori Hcereditario; Hünc i£ri inciforum Extyporum fafciculum; quafi manu exarata & delineata Excellentisflmorum inter Belgas Pidtorum imitantium;

ea qua par est reverentia

D.,Fe„,. . D'D-D-

Inventor

Cornelius Ploos van Amstel.

Deze tytel, door den Autheur met de pen getekend, op een' bruinen grond, en met wit gehoogd, is ook in dien imaak in het koper gebracht en gedrukt.

Om alle bedrog, zo wel omtrent Liefhebberen als onkundigen voortekomen, en vooral te verhoeden dat deze tekeningen niet voororigineeten geveild worden, zyn ze, allen van achteren getekend met het wapén van den Uitvinder, welke voorneemens is, by leven en gezondheid , van tyd tot tyd, de Verzameling der gemelde tekeningen te vermeerderen met eenige anderen van de uitmuntendfte Nederlandfche Meesters, tot welke Verzameling dan, hoe groot die ook worden mag, de laatstbefchrevene tekening of Opdragt ten beftendigen tytel zal verftrekken.

Het fraaije en voortreflyke dezer uitvinding, boven die der reedsgenoemde Franfche en Engelfche Werken, moet ieder in het oog vallen, die Hechts overweegt hoe elk der laatiten alleenlyk bepaald is aan eenige byzondere manier; daar deze bekwaam is om, in alle verfcheidene manieren, de tefeeningen met derzelver fleuren en verëischte tinten,

al-

Sluiten