Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo

II. b e r i g t

een Spinnewiel, een Linne weefgetouw, en, in 't verfchiet, twee glasraamen, waar doormen het licht,eenig geboomte, en een huizing gewaarword. Om deeze eenvoudige vertooning ten uiterde aandoenlyk en aangenaam te maaken, worden de luisterende Boer, de Boerin en het Kind,, welke tegen den zombren agcergrond afkoomen, verlicht door een (terken Zonnefchyn, die, door de opene deur, op. de voorwerpen valt, waar door de Ieezende Boer, aan den anderen kant verlicht zynde, met zyn donkere zyde (terk uitkomt, een groote party bruin op den voorgrond uitleevert, en het licht kragtiger en bevalliger doet werken.

Dit Konstftuk, welk m Ordonnantie, geest, tekening tevens en coloriet uitmunt, is in zynenatuurlyke koleuren en houding van licht en donker zo wel als omtrek, ten uiterile naauwkeurig, door den Autheur gevolgd; zynde een der fraaiiten van den nooit volpreezenen a. van osta de , door hem gejaarmerkt 1673. en thans berustende in het beroemde Kabinet van den Wel Ed. Gr. Agtb. Heere. den Heere jonas wiTSEN, Burgermeester der Stad Amftcrdam.

DERDE BERIGT. < - ,

H

IIEt Prentwerk, volgens de Uitvinding van den Heer 1 corn. ploos van amstel, vvaar van wv meermaalen in ons Werk gewag gemaakt hebben (*), is wéder, ten diende van de Liefhebbers der Teekèn- en Schilderkunst, met eene fraaije Prent, door hem op nieuw in 't kopergebragt, en in zyne eigenlyke coleuren gedrukt, vermeerderd, en dus tot agt fluks gevorderd. Zynde deeze laatfte gevolgd', naar de UitmuntendeTeckcning'in Coleuren van den Kunstryken Schilder,

^hendrik van a v e r c a m,

gebynaamd

De Stomme van Campen.

gemerkt met zyn gc- TXT woone handteekening -C^i 1621 ƒ.

Ver-

(*; Zie Vadehi, mia-oiF, V. D. bl. 467, VI, D. bi. 383.

Sluiten