Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEGENS EEN PRENTWERK,

i r

Vevbeeldende een Wintergezicht; zynde dc Voorgrond geftoffeerd met verfcheiden beelden , onder welken Fred. V. Keurvorst van den Palts, en hoofd van het Protestantfche Bondgenoodfchap, toen hy als Koning van Boheemen ge: kroond, maar door den Keizer onwettig verklaard, in den ban gedaan, en uit zyn verlooren Landen naar Holland gevlugt was; benevens zyne Gema'inne. Princcs Elizabeth, Dogter van Jacob 1. Koning van Groot-Brittanje , en verder gevolg: zo als wy uit het volgende opfchrift, even ondej den naam en 't Jaarmerkgefteld in oud loopend fchrift, (dcnkclyk door den Meester zeiven) verneemen.

,, Dit is Fredrik de Vde, Koning van Bohemen en Vrouw j, na het leven getykenl.

Het fchynt ons toe,dat men in't verfchiet, benevens een menigte Schaatsryders en anderen , die de Wintervermaaklykheden genieten , ziet, de groote of St. Jacobs Kerk van 's Gravenhage, waar door wy te meer bevestigd worden, omtrent de Egtheid van deeze afbeelding; alzo het in de gefchicdenis bekend is, dat wanneer gemelde Fredrik V. den Slag in 't jaar 1620 in November verlooren had, hy nog dat zelfde jaar zyn intrek nam in het huis van den Heere van der Myle (*),en dus den wintertydin den Haag aldaar kan hebben doorgebragt.

Wy zien, den geen, welke onder de Beelden over de linkerzyde zig vertoont, voorden Paltsgraaf, en die mee het half masker voor de Princes Elizabeth zyne Gemalin aan: dien men vanagteren ziet,zaldenkelyk een Edelman zyn, of het moest zyne Excellentie Prins Maurüs weezen, wiens Zusters Zoon de Paltsgraaf was.

Deeze afbeelding die tot bevestiging der waarheid van 's Vaderlands gefchiedenisfen dient; heldert ook onze denkbeelden op, wegens de wyze van kleeding in dietyden.— Verders is alles ten uiterfte natuurlyk verbeeld; zynde de Beelden die op den voorgrond ftaan,over de 4duim groot; hunne teekening is breed en meesteragtig; dezelven zyn heeriyk gegroept van een helder Zonlicht befcheenen; de dunheid der tinten, en wemeiagtigheidderzamenftemmende coleuren zyn, volgens de beste waarneemingen , in een open lugtj, naar eisch der dingen, met alle naauwkeurighcid en welftand waargenomen. Zynde verders in dezelve Tee-

ke-

(*) Vaderl. historie X deel, bl. 402,.

Sluiten