Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegens een prentwerk.

13

Schilder Jan Jozephszoon van Goijen, gebooren te Lefden,i3. January 1596, en gcftorven in 's Hage, in 't jaar i65ó(*). Die afbeeldzcl is, door den in kunst uitmuntenden van Dyk, naar het Leven getekend, op wit papier, met zwart cn rood kryt door elkander geartfeerd, en door den Uitvinder zo kundig naargebootst, als gedrukt; waarom het, met de zagtfte fmelting, zuiver en zonder eenige vermenging, de waare, kragtige en breede manier van dien grooten Meester, duidelyk en eigenaartig uitdrukt, 't Origineel is gekoomen uit het beroemde Cabinet van wylen den Schilderkunftigen Heere isaac walraven , en thans geplaatst in de Collcclie van den Auteur.

Schoon 'er veele Prenten in rood of zwart kryt, door onderfcheiden Natiën gemaakt, het licht zien, is de manier, waar moede dit vervaardigd is, geheel byzonder, en in allen deele daar meede verfchillend, zowel incoleur, als behandeling; behalven dat men tot heden geen blyk heeft gegeeven , van met roode en zwarte artfeeringen door elkander, zonder verwarring, te kunnen drukken. Doch om hier meerder van te zeggen, zouden wy buiten ons bedek treeden , waarom wy den Leezer tot het Werk zelve wyzen.

Wat kan beter degedagtenis van onzen Leidfchen Landfchap-Schilderbewaaren , en zyn beeldtenisin eerehouden, dan de blyken zyner bekwaamheid. Hierom heeft het den Uitvinder goed gedagt, om twee van defraayfte Landfchappen, door dcezen uitmuntenden Kundenaar

jan jozephszoon van goijp.n,

in zwart kryt en een weinig Oost-Indifche Inkt gemaakt, in hunne natuurlyke losheid, dunheid van tinten en verdere behandeling door zyn kunst naauwkeurig te volgen, dczelven daar by te voegen en ze den Liefhebberen aan te bieden.

Het eene vertoont een Markt vol gewoel, men ziet, aan den opgang van een deenen brug, verfcheiden perfoonen, daar onder een Man en Vrouw, die van een Boerin iets koopen, en aanfehouwers die 'er na kyken. Op het midden . van deeze brug daat een dandbeeld nevens een deenen fchutsmuur, tegen welken zommige menfehen geplaatst zyn. Aan de overzyde doet zig een Stad-gezigt met verfcheiden ge-

bou-

(*) Zie houbraken Schouwburg der Schilders. Ifte deel, p= 170.

Sluiten