Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEGENS EEN PRENTWERK* ty

fthóönheid van een vriendelyk gelaat, de edele geftalte, 'c geestig Kapfel en de fchilderagtige Kleeding toonen, in deeze Tekening, zo door de verkiezing, als de behandeling, den Geest en de Verdienften aan , welke dezen grooten Nederlandfchen Kunftenaar een' algemeenen roem by de befchaafde Natiën van Europa verworven hebben.

Het Origineel is al zedert veele jaaren berustende geweesc in de Verzameling van den Uitvinder deezer Prentkonst.

De verdienften en zeldzaamheid der Tekeningen van c, douw , hebben dezelve reeds tot een' zeer aanzienlyken prys doen ftygen, en nog onlangs heeft men te Amfterdam in den Jare 1758, by openbaare verkoopinge van de nagelaatene Verzameling des Heeren S. Feitama, voor het af beeldzei vau onzes Kunfteuaars Moeder Ao. 1638, hoog 71 duim en breed, éfduim, in de manier als het bovengemelde gemaakt, eene fomme van 299 Guldens betaald (*).,

En dewyl de voornaamfte Kunstkenners het Origineel, waar na dit Prentje gevolgd is , den voorrang geevenopde voorgemelde andere tekening, kunnen de Liefhebbers hieraan ook tot hun genoegen befpeuren, dat de Uitvinder zig toelegt op de verkiezing van Tekeningen, die zo kunftig als zeldzaam, en van ongemeene w'aardye zyn.

Hoe gelukkig ondertusfchen hy in de Naar volging geweest zy, laaten wy de Kenners oordeelen, terwyl het ons aangenaam is te zien, dat de uicflag van deeze onderneeming, daaglyks, anderen ter beproeving hunner Kunstvermogens uitlokt, als mede dat dit Werk niet ongunftig by de Liefhebberen ontfangen wordt, 't welk af te neemen is uit het geringe overfchot der voorige afdrukken.

Om ook nog iets te zeggen aangaande het byzonder 00°-. merk van de Uitgaave dezer Prenten, kunnen wy onzen Leseren bengten,dat de Autheur voornemens is, by gelegenheid, tot byvoegzel aan zyn Werk, te laaten volgen. Eene korte befchryving over de manieren van Tekenen in 't algemeen • en een V^handeling over de foorten in de Nederlandfcbe Tekeningen in het byzonder, volgens de onderfcheiden tyden en fmaa. ken; en laatftelyk,de kunst, om, volgens zekere Merken, de Tekeningen der Nederlandfcbe Meesters te leer en kennen,en wel van de zodanige, welke in de Verzameling zyns werk voorkomen.

PS. In opzigte van de Afkomst van den Kunstryken

Schil-

(*) Zie Catal. van Tekeningen, nagelaaten door s. feitama, A-umto. A. No. j.

B

Sluiten