Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. BE-RIGT WEGENS EEN PRENTWERK.

De uitdrukking van dit onderwerp, Welk een Herfstbui verbeeldt, is byzonder levendig, natuurlyk en naauwkeurig» lyk , zo in de ongeftuime Lucht, door groote en dikke wolken, als in de zvvaare golving van 't water waargenoomen ; welks aart-ige toevalligheden, zo van Licht en Donker, als van natuurlyke flag-en by-fchaduwen met haare refleclien, den geest en het oordeel doen kennen , waar door de konftige ludolf bakhuizen , in 't natuurlyk afbeelden van Watergezichten en Schepen, een onfterfiykcn naam, tct eere der Nederlanderen, verdiend heeft.

Het Origineel, waar na deeze Prent, (zoo wy vertrouwen,} met alle nauwkeurigheid, is nagevoigd, pronkt met de eige handtekening van deszelfs Maakcr, ludolf bakt huizen 1694. en is, als een byzonder en uitmuntend Werkft'ufc ter zyner gedagtenisfè , door hem geiclionken , aan wylen.dê.beroemde Juffer anna koerten, gelyk blykt uit het geen op het zelfde papier van de Tekening door hem, met een uitmuntende fraaije Letter, gefchreeven (laat: namentlyk,.

„ Aan de Konstryke „ Juffr. ANNA KOERTEN, toege-eigent door

l. bakhuizen.

en eene Briev' door hem , daar by verzeld, van Inhout als volgt.

„ Mejuffr.

„ Terwyl de Heeren Liefhebbers alles tot uwer Konftcn ,, Lof gezeid hebben wat gczegt kan worden , dunkt my „ dat het maar een begin is van uwe verdienften ,ontfchul,, digt myn derhalven dat ik fwyge , daar uwe papieren i, fpreeken. En uwe belchcidenheid neeme dccze aan, als t „ een

Sluiten