Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. BEKIGT WEGENS EEN PRENTWERK*

en donker. Inzonderheid brengen de heldere en gereflexeerde Schaduwen, en natuurlyke Slagfchaduwen veel toe tot het fchilderagtige en bevallige in deeze Ordonnan« tie. Ware het niet bekend, dat Ostade eene zonderlinge bekwaamheid gehad hebbe, in het wel fchikken en plaatfen zyner Figuuren; dat hy zyne Groepen natuurlyk wist te verdeelen, zyne Standen en Gedaanten volgens den.eisch der zaaken, en naar ieders byzondere hartstogt kenbaar te (lellen, en uit te drukken; dat hy eenen levendigen geest bezat , om dit alles zonder eenig bedwang of gemaaktheid te kunnen voortbrengen, waar door hy aan de eenvoudige Natuur , zelfs in de laagfte Voorwerpen, eene edele zwier en bevalligheid byzette, was dit niet in alle zyne andere Werken overvloedig te vinden; deeze Tekening alleen zou ter overtuiging van dit alles kunnen ftrekken; en geen wonder zy is ook eene der voortreffelykften van de Tekeningen in kleuren die van Ostade bekend zyn ; altoos in hooge waarde gehouden zynde, by den overleeden Heer jonas witsen roemwaardiger gedagtenis, als de beste uit zyne Kunstverzameling, 't Is ook aanmerkelyk dat Ostade deeze Ordonnantie zoo wel gefchilderd als getekend hebbe, een blyk dat hy voor dezelve eene byzondere zucht moet gehad hebben, en word ook deeze Schildery voor eene zyner beste Stukken gehouden , zynde dezelve eertyds geweest in het getal der voortreffelykfte Stukken der alömbekende en keurige Verzameling van den WelEd. Heer goverd van slingeland, Ontfanger Generaal van Holland en Westfriesland &c., eertyds een voornaam Mecenas der Schilderkunst (*), en is thans berustende in het uitmuntend Kabinet van zyne Doorl. Hoogheid willem den vyfden Erfjladbouder &c. die, behalven de liefde en agting omtrent de fraaije Kunften en Weetenfchappen in 't gemeen, ook voornamelyk der Schilder- en Tekenkunfte , eene byzondere gunst toedraagt, dezelve voorltaat en aanmoedigt.

NB. Dit Prentwerk is te bekoomen by M. Woortman, Kunstkooper, en by de Drukkers deezes Tntema en Tie* boel, by wien het van de Liefhebberen kan worden gezien; doch word niet in Commisfie gegeeven.

(*) Zie gedrukte Catalogus der Verkooping van deeze Verzameling, aangeflagen den 18 Mey 1768.

„ No. 32, Une Maifon de Patfan avee heaucoup de figures, par Adrien de Ostade".

Sluiten