Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI. B E R I G T

naegens een Prentwerk , volgens de Nieuwe Uitvinding van den Heer

CORNELIS PLOOS van AMSTEL , Jac. Corn. Z.

Mededirecteur van de Teken-Academie der Stad Amfterdam\ van het Zeeuwfche Genootfchap der JVeetenfchappen te Htsfingen t en Lid van de Hollandfche Maat'fchappye der IVeetsnfchappen te Haarlem.

NAardien wy vertrouwen veelen onzer Leezeren geenen ondienst gedaan te hebben met de Berigten , aangaande de Prentkonst van den Heere Ploos van Ainftel, van tydtot tyd den Liefhebberen medetedeelen; zo zullen wy hier wederom laaten volgen de Befchryving eener Prent onlangs door zyn Ed. uitgegeeven ; en gevolgd naar een Tekening van

■■^> hendrik goltzius,

met rood en zwart kryt getekend , verbeeldende, gelyk wy agter op de Tekening, door 's Mans eigen hand,met zwart kryt gefchreven vinden

T/Ti ./rT« MARIA tessel schade.

1*1 1012 Roemer Füfchers

J-sJ> iEtat. 18. 'Dogier.

Zy word vertoond, zittende op een Stoel, met hetaangezigt genoegzaam gekeerd naar de regter zyde, van waar het licht komende ,een aangenaame tint op de linkerwang veroorzaakt. De Oogen zyn een weinig nederwaards gewend naar een' Tafel die voor haar flaat, en waarop zy met de linker hand een boek laat rusten. Verder is haar hulfel en kleeding naar de gewoonte van dien tyd.

Een ieder die een weinig beleezen is in de fchriften van hooft en vondel,weet dat deeze Vrouw,omhaare bevalligheid, fchranderheid en andere begaafdheden bydie groote vernuften en andere aanzienlyke Lieden van dien tyd, in zonderlinge agting en waarde is geweest. Men vind van haar eenige byzonderheden aangetekend in des Heeren wagenaars Befcbryving van Amfterdam , 8vo. XI. Stuk bladz. 222, onder de vermaarde Perfonaadjen.

Wy meenen dat de Liefhebbers, tot eer van den Uitgee-

ver.

Sluiten