Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII. B E R I G T

wegens een Prentwerk, volgens de Nieuwe Uitvinding van den Heer

CORNELIS PLOOS van AMSTEL , Jac. Corn. Z.

Mededirecteur van de Teken-Academie der Stad Amjlerdam\ van het Zeeuwfcbe Genootfchap der Weetenfchappen te Flisfingen, en Lid van de Hollandfche MaaifchappyederWeetenfchappen te Haarlem.

ALhoewel ons Vaderland wegens het voortbrengen van voornaame Schilders en Tekenaars, alom geroemd, en by de vreemde Natiën te recht onder de eerfte Kweekfchoolen der Schilderkunde genoemd word ; fchynt het echter als of men de bekwaamheid der Nederlandfche Kunftenaaren hierin vooral bepaald hebbe aan het enkel naarvolgen van onbezielde en redenlooze voorwerpen, als Landfchappen, Bloemen, Stil-levens, Beesten en dergelyke, even of 'er geene uitmuntende Schilders van leevensgroote Beeldtenisfen, Historiën, en wat 'er van dien aart meer is, onder hen gebloeid hadden. Zy nogtans, die in de Tekenen Schilderkunst geen Vreemdelingen zyn, zullen door ervarenis reeds by zich zeiven van het tegendeel overtuigd zyn; dog anderen, 't zy niet zoo zeer met dezelve bekend, 't zy dat zy van de Hollanders nog niets anders dan Landfchappen gezien hebben, of om dat zy de vooroordeelen van Onkundigen of Nydigen blyven aankleeven, waanen dat onze Vaderlandfche Meesters in het voornaarode deel der Tekenkunst, de omtrek van het Mensenbeeld namelyk, geene of zeer weinige verdienden hebben, daar nogtans veelen derzelven in pleegen uit te munten.

Reeds in de Vyftiende Eeuwe waren door hunne groote verdienden onder anderen beroemd Cornelii Antboniszoon(a') en Dirk Jacobs (b), beiden van Amfterdam; Lucas Huigenszoon met Lucas Corneliszoon (Y), te Leiden; Maarten Heemskerck (d), te Heemskerk, en Zwart Jan (e) , te Groningen gebooren. De Zestiende Eeuw was niet ruinder voorfpoedig; de overgebleevene Kunst van den grooten

Leer-

O) A°. 1482. (j) A°. 1494. CO A°. 1494- (•'/> A°. 1492. (*) A°. 1500.

Sluiten