Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

XV. BERlGT wegens EEN PRENTWERK.

" ^ P. C O O P S.

Verbeeldende een aangenaam gezicht op eene Rivier, wacr verfcheiden Schepen, en aan de overzyde, achter een' Dyk een Kerktoorn, en andere gebouwen, tusfehen het geboomte gezien worden; gelyk zig ook, in 't veifchiet, ter rechterzyde, aan den oever, de Toorn van een Slot, benevens eern^e Vaartuigen, opdoen. Vooraan is een Visfcher in zyn Schuit bezig een Fuik op te haaien ; de voorwerpen zyn, ieder in hunne eigenaartige kleur, door een helder Zonlicht gedaagd, en werken met te meerder kracht, tegen het bruin van een fomber veifchiet, wordende, door de fpiegeltng van een zagfvlietend water, op de bevalligfte wyze verdubbeld; het dunne Zwerk, in de hoogte dryvende, vertoont eene Zomei achtige morgenlucht. Het Origineel, dat ongetwyfeld voor eene der fraaifte Tekeningen van deezen grooten Meester, by de Ken. ners,gehouden wordt, en voorheen, in de Verzameling van vvylen den Heer j. toinnemans,een Pronldluk was,is zekerlyk , in deeze Prent, met de uiteifte naauwkeurigheid gevolgd , en in zyne eigen Kleuren gedrukt.

De andere Prent is gemaakt, naar eene Tekening van

ADRIAAN BROUWER, Ao. I635.

■De zeldzaamheid der Tekeningen van deezen gee;tigen Kuiiftenaar, verdubbelt de begeerte der Liefhebbers, om dezelve:) te bekomen.

Het onderwerp is volgens den aart en ftyl van deezen Meester, en verbeeldt een Boeren - kroeg, waarin, op den ncuergroiid, drie vrolyke gasten gezien worden. Vooraan zit 'er een, op een' laagen bank, tegen een houten befchot, te ilaapen; terwyl hy, met de flinkehand, een open Karr, tusfehen zyn beenen vast houdt. Alles is van een zeer lterk zonlicht belcheenen,en levert groote partyen van lichten fchaduw uit. De Characlers en Hartstogten zyn natuurlyk, en byzonder in den llaapenden Boer onverbeterlyk waargenomen , en uitgedrukt. In de fiklche itoutheid des omtreks,berpeurt men

Meesters verregaande bekwaamheid, om de woestheid iq het gewoel, eigen aan die löort van Vermaaken, als het onderwerp deezer Tekening aanduidt,uit te drukken. Het Origineel, met de pen getekend, en met roet gewasl'chen, komt mede nog uit het Kabinet van den Heere tonnebians , en berust, met het voorgaande, thans in de Verzameling van den Uitgeever.

Sluiten