Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

Hing by geboomten, zit een Vrouw met een flapend Kindje op de fchoot, waar by een Jongetje met een hondje fpeelende; daar nevens ftaat een Man by een kruywageti met gras, waar aan een bruin Paard eetende, het andere fchynt te graazen, beide zyn ze uitgefpannen voor een Hooiwagen, die door een arbeider ontladen werd, terwyl zyn makker het op een Berg ftapeld; verder ter regterzyde legt een hout bruggetje Over een helder Beekje, waar op een Boertje met eeri bierkruik in de hand; in 't verfchiet ziet men verfeheide werkende en rustende Landlieden. Alles is"

natuurlyk, bevallig en meesterlyk gepenfeeld.

JACOB de WIT.

N; 68. hoog 25, breed i8| duim. Paneel.

Deeze ryke Ordonantie verbeeld de opoffering vari den Heiland in den Tempel; in het midden vertoont zig een treffelyke opgang van eenigë tfeeden, waar Op Maria in een eerbiedige houding, dragende het kind Jefus op beide handen, fchynende het den Pries-^ ter aan te bieden, die in 't wit gekleed , nederge. boogen naderd, om hetzelve te ontfangen; hy is verzelt van eenige bedienden die by een Leefenaar, met een kleed bedekt ftaan, waar op een rol der Wet ne«leriegd; op de voorgrond ter regterzyde, ziet men'

C s' ver-

Sluiten