Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN

VOOR DEN

DERDEN DRUK.

voorname oogmerk van den Auteur, in het hier volgende Werk, was, de fraeje Liefhebberij van het verzamelen van Prentkunst, op een verftandiger en reden-matiger voet in te rigten; en den onkundigen en onervaren Liefhebber eenige weinige regels ter zijner hulpe aan te bieden.

Volgens dit oogmerk oordeelde hij het noodig, om de grondregels der Schilderkunst op de Prentkunst toe te pasfen: en zijn zijne aenmerkingen ten dezen opzichte niet altoos nieuw, dezelve zijn ten minften zeer beknopt voorgemeld.

■ Zijn berigt wegens de Graveerders kon hij, door het nafchrijven van anderen, uitgebreider gemaekt hebben ; inzonderheid kon hij zich bedient hebben van de fchrandere nufpotingen van den Heere vvalpole, Èoch hij vond niet goed, zijn boek te vergrooten, door het gene reeds door anderen, beier dan hij doen kon, gezegt was; maer verkoor zich alleen bij zijne eigene aenmerkingen te bepalen.

* 4 De

Sluiten