Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING

OVER

ï I E 1 T E E

I. HOOFDSTUK.

Overweging Van de Grondregels der Schilderkunst, voor zo ver dezelve op de Prenten bitreklijk zijn.

Het onderfcheid dat er tusfcheri een Schilderij en een Prent placts heeft, beftaet alleenlijk in da koleuren en de wijze van uitvoering: doch in andere opzichten is de oorzaek der fchoonheid in beide het zelfde, en wij kunnen een Prent, op dezelfde wijze als een fchildeiïj, in tweeërlei licht befchouwen; te weten , (voor eer si) met opzicht tot het Geheel, en (ten tweeden) met opzicht tot deszelfs Deelen. De Prent kan als een Geheel een aengename uitwerking hebben, en echter vrij berispelijk in hare Deelen zijn; en het tegenovergeftelde kan insgelijks plaets hebben; even gelijk een mensch in zijn geheel een goed voorkomen kan hebben , of fchoon aan zijne ledenmaten, afzonderlijk befchouwt, eene nette evenredigheid ontbreekt; en A

Sluiten