Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3J VERHANDELING

de voornaemfte beelden, welke de grootfte werker? in het bedrijf zijn, het gezicht terftond naer zichr trekken en het zelve voornamenlijk bezig houden. Dit is een zeer wezenlijk vereischte van eene wel voorgefteldc gefchiedenis. In de eerfte plaets moeten zij de minst bedekte van de gantfche Groepzijn; dit alleen geeft hen reeds eene merkelijke onderfchciding, vervol^ends kan men hen nog verder onderfcheiden, nu eens door een breed licht, dan weder door in het midden van een lichte partij eene fterke fchaduw op hen te doen vallen , fomtijds door eene opmerkelijke werking of houding; en fomtijds door twee of drie dezer middelen van onderfcheiding bij elkander tc voegen.

De laatfte zaek welke tot een Ontwerp behoort, ia het gebruikmaken van natuurlijk en welvoegend Bijwerk. Door Bijwerk veiftaet men Landfchappen, Gebouwen, Dieren, in een woord, alles wat immer in een ftuk, tot fieraed en meerder rijkheid wcrdt bijgevoegd. Deze en alle foortgelijke bijvoegfels moeten frrooken met het onderwerp, en aan het zelve ondergefchikt zijn. Bassan heeft zomwijleu eene Gefchiedenis uit de H. S. willen verbeelden 7 doch dezen laatften regel geheel verwaerloost. Hij flopte zijne voorgronden altijd vol met allerlei Vee en plaetste zijne voornaemfte beelden in eene om. aènmerkelijké plaats van zijn ftuk, zo dat men dezelve met moeite moet zoeken. Het is waer, wij ontmoeten dikmaels een laudfchap waerin een ge-.

fchiê-

Sluiten