Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over P R E N T E N. 15

neer wij deze! ven geheel op eens Ixfchouwende groots partijen van licht en fchaduuw zien, dan verkrijgen wij gewoonlijk een denkbeeld van der zeiver Geheel, of Eenheid, maar indien het licht overal in kleine part^en verftrooid is, dan verkrijgen wij een denkbeeld van vcrfcheideu voorwerpen, of, ten minfte, van een gebroken en verward geheel. Tm* aens bekende opheldering van dit ftuk, door ecu Tros Druiven, is fraai uitgedacht en zeer verilacnbacr. Als het licht op den geheelen Tres valdt, en dat dus deszelfs eene zijde verlicht, en de andere befchaduwt wordt; clan geeft dit ons een voorbeeld van de gemelde gt oote partijen welke een Geheel vormen. Maar als de Benen van den Tros geplukt, en over de Tafel verbreid zijn , dan valt het licht op ieder derzelver in het bijzonder, en dan heeft er geen Geheel meerplaets.

Dus deze wezenlijke vereischten van een Prent welke een Geheel zal voorftcllen, overwogen hebbende, zo blijftons nu nog over,die te overwegen welke betrekking hebben tot de Deelen: te weten de Tekening, Uitdrukking, Bevalligheid en Doorzie htkunde. Wij moeten vooor af, ten opzichte van deeze vereishtens, aenmerken, dat dezelven in rang, ondergefchikt zijn aen de voorgaenden. Het groote uitwerkfel 't welk men in een fchilderij begeert, is het voort brengen van een Geheel. Een fchilderij zonder Geheel is eigenlijk maer een Jludie: en die vereischtens welken tot het voortbrengen

vaa

Sluiten