Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$4 VERHANDELING»

loopt de vergelijking vrij wijd uit elkander. Eert Schilder heeft hier een meenigte van kleuren tot zijnen dienst, welke hem in deze zaek door haerc ondeifcheidene tinten te hulp komen, en door welke hij zijne verminderingen van Licht en Schaduw, met eene bijna on eindige verfcheidenheid kan doen zamenfmelten. Eene Harmonieufe kleurfchikkiug, heeft reeds op zich zelf eene gelijke uitwerking als eene eigcnaertige verdceling van het Licht. Ondertusfchcn heeft een Graveerder, ter voortbrenging, van het zelfde uitwerkfel, maer twee kleuren tot

zijnen dienst, te weten, enkel wit en zwart.

]n een Prent kan men echter de grondregels van het Licht en de Schaduuw gemaklijker naerlpooren. Het Penfeel is het werktuig van 't bedrog; en men heelt het oog van eenen meester noodig, om dc uitwerking van het Licht, en die der kleurfchik-, kiug te onderlcheiden: maer in een prent kan zelf een ongeoeffend oog het geheim dier werking ontdekken en de verdeeling van het licht door alle de verfcheidenheden der tusfehen tinten volgen. Nog eene zaek kan hier ten voordeele der Graveerkunst bijgevoegd worden: Namenlijk, indien een Schilderij geen harmonie in zijne kleuren heeft, doordien dezelve onderling tegen elkander ftrijden , 't welk, zelfs in de werken van beroemde meesters dikmaels plaets heeft, dan is een goede prent naer zodanig een fchilderij beter dan het fchilderij zelve. Zij behoud het gcede ,

(on-

Sluiten