Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So VERHANDELING

men, ons een treffend denkbeeld van het Schrik volle gefchitter eener in volle vlam ftaande vloot te geven; doch het zoude dwaasheid zijn ind:en eenGravetrder ondernam zodanig een onderwerp in plaet te brengen, dewijl dat gene 't welk de eigenlijke kracht aen deze vertooning geeft, niet dan door de kleuren uitgedrukt kan worden.

Het is bijna geheel onmooglijk in een Prent de doorfchijnendheid te verbeelden. Het is eene zamen fmelüng en ondereen mengeling van twee onderfcheideuc en achter elkander ftaende kleuren, ieder van welke zich, voor een gedeelte,op zichzelf vertoont. Indien men hier toe maar ééne kleur gebruikt, dan zal het voorwerp zich ondoorfchijnend vertooncn. Een fraeje vlees kleur wordt veroorzaekt door een doorfchijnend wit vel, gefpreid over eene groote jneenigte van kleine bloedvaten welke 'er door henen fchijnen. Als de mensch fterft vloejen deze kleine levensbronnen niet meer; De frisfe blos verwelkt en een lood verwige bleekheid, die de kleur des doods is, volgt haer op. Het veel vermogend penfeel kan beide deze uitvverkfels vertoonenhetkan den blos der gezondheid over de wang der fchoonheid fpreiden en het kan even gemaklijk de bleeke doodkleur van een lijk uitdrukken. Een Prent is tot geen van beide in ftaet. Zij vertoond de heldere doorfchijnendheid van heteene, en de kleiachtige ondoorfchiinendheid van het andere, op een en dezelfde wijze. Ten

Sluiten