Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over PRENTEN.

35

diepe trek, naer 't welbehagen des kunftcnaers, alle graden van Merkte of zwakheid geven kan. . -

Daer dus het Graveeren en het Etfen, ieder hunne bijzondere voordeden en gebreken hebben, zo hebben de beoeffenaers der Prentkonst getracht de vcordeelen van deze twee manieren van bewerking te verecnigen, en derzelver gebreken te verbeteren, door de vrijheid van de eene bij de kracht van de andere te voegen. In de meesten van onze hedendaegfche Prenten is de Plaet eerst geëtst en vervolgens door het Graveerijzer opgemaekt en kracht bijgezet. En als dit wei gedaen is heeft het eene gelukkige uitwerking. De platheid welke uit eene overal even gelijke fterkte van fchaduw fpruit is weggenomen : en de Prent verkrijgt een nieuwe uitwerking door het uitredden van die partijen welke (gelijk de Schilders zich uitdrukken) in de achtergrond bleven hangen. Doch 'er wordt groote kunst tot deze zaek vereischt. Wij ontmoeten veele Prenten , waer aen in hare Etsproeven nog maer weini. ge toetfen ontbraken maer die 'er vervolgens zoveclen van het Graveerijzer ontvingen, dat zij daer door gepijnigd, zvvaermoedig , en onaengenacm wierden.

In de Ets-kunst hebben wij de grootflc verfchei. denheid van uitmuntende prenten. De oorzaek hier van is, dat, vermits het Etfen zo gelijk isaen het tekenen, wij daer door de eigenhandige werken van de beroemfte Meesters verkregen hebben, deC a wijl

Sluiten