Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öveï PRENTEN. 45

melde Meesters en bragt het Graveeren tot eene groote volmaekheid. Hij werd in Duitschland geboren en in de fchilderkunst onderwezen, maer naderhand in Italien reizende, verkreeg hij aldaar eenen beteren fmaak. Men ontdekt duidelijk, in zijne werken, eene mengeling van de Vlaemfche en Italiaenfche fchool. Zijne omtrekken hebben fomtijds een zweemfel van den verheeven fmaek, doch de Duitfcher (gelijk men zegt) ftraelt er gewoonlijk in door. Goltius flaegde veel al gelukkig in het Ontwerp en de Schikking, maer in de Ferdeeling van het Licht is hij zeer gebrekkig. Zijne voornaemfte uitmuntenheid beftaet in de Uitvoering. Hij Graveerde in eene zuivere vaste en uitdrukkende manier en zelden is hij daer in door een der volgende graveerders overtroffen. Ook is er in zijne uit. voering eene verfchcidenheid die zeer behaaglijk is: Zijne Prent van de Befnijdenis is een der beste van zijne werken. Het geval is goed voorgefteld, de groepen zijn op eene behaegelijkc wij3 gefchikt, en de uitvoering is verwonderlijk fchoon, maer de beelden zijn in den duitfehen fmaek en het gebrek aen eene goede verdeeling van het licht veroorzaekt zulk een algemeene fchittering, dat het geheel daer door een verwarden hoop gelijkt.

Muller graveerde zeer veel in de manier van goltius en zelfs ineen nog flouter en vaster fmaek. Wij ontmoeten ten opzichte der uitvoering nergens zo grote ineesterftukken dan in de werken van dezen

Kuns-

Sluiten