Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

VERHANDELING

Kunstenaer. De doop van joannes is mogelijk het fchoonfce proefftük van eene ftoute graveering "c welk in wezen is.

Abraham bloemaert was een Hollandsch Meester en een tijdgenoot van goltius. Wij zijn niet onderrigt, welke bijzondere middelen van vordering hij genoten heeft, maar het is zeker dat hij in een verhevener fmaek tekende dan iemant zijner landgenootcn. Zijne beelden zijn veeltijds bevallig , uitgezondert alleen dat hij hen zomtijds een gemaekte ftijve drajing geeft, welke in de vingers voornamelijk zichtbaer is. Deze wordt ook fomtijds in de Prenten van coltius gevonden. Een van bloemaerts' meesterftukken is die Prent welke de Opwekking van Lazarus verbeeld, In deze Prent zijn veele fchoonheden en veele gebreken welke het characterizeerende van dezen Meester vrij duidelijk aentooncn.

Terwijl de Duhfche en Nedcrlandfche Kunftcnaers de Graveerkunst tot zoodanig een aenmerke lijken trap van volmaekrheid bragten, zo werdt de. zelve ook in ltalien ingevoerd door andrea man tegna, aen wien de haliaenen de uitvinding derzelve toefehrijven. De fchilderijen van dezen Meester zijii vol verhevene gedachten, doch er heerscht teffens eene ftijfheid in welke dezelven onaengenaem maekt. Het ftnk van de Zegeprael van Julius C&far, dat te Hampton Court is, kan tot een

voor-

Sluiten