Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over P R E N T E N. 47

voorbeeld hier van verftrekken. Zrj'ne Prenten,

welke, zo men zegt, op tin zijn gegraveert, zijn vruchten van dezelfde manier van denken. Men ziet in dezelven den zuiveren naeuwkeurigen omtrek en dc edele eenvoudigheid der Romeinfche fchoole, doch er is ook niets meerder in te vinden, zelfs niet de minfte blijk van eenige poging tot het zamcnftcllen van een behaeglijk Geheel. En in de daed wij vinden, zo 't mij voorkomt, in 't algemeen, dat dc Meesters der Romeinfche fchoole, zich meerder oefTenden in die grondregels der fchüderkunst welke tot de Deelen behooren, terwijl de Vlaemfche en Nederlandfche Meesters, zich meerder toeleiden op die welke het Geheel betreffen. Hier door tekenden de eerften verhevener beelden cn ontwierpen de laetften beter en aengenamer Ordonanticn.

Mantegna werdt opgevolgd door Parmegiano en Palma, beide zeer beroemde meesters. Parmsgiano hadt door het geftadig beoeffenen der werken van Rafael en Michael Angelo een zeer zuiveren fmaek verkreegen. Hij heeft veele enkelde beelden en eenige ordonantien , in houtfnede , in 't licht gegeven, welken, indien men mag oordeclen volgens die weinige welke wij fomtijds ontmoeten, in alle opzichten uitmuntend zijn. Of Parmegiano de kunst van op hout te graveeren uitgevonden heeft, blijkt niet zeker: maer deszelfs regt op de uitvinding van het Etfen is minder betvvistbacr. Hij

gaf

Sluiten