Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oter PRENTEN '0

rff vrijheid , kracht, en geestige uitvoering ; d* Eerlijkheid en naeuwkeurigheid der tekening; en , in het algemeen, wegens hunne uitwerking. Zij hebben eene kracht welke door geen puntig werktuig op het koper voortgebragt kan worden: en de tusfcheptint, welke uit een zeker gekleurd vogt of natte verw befraet, geeft 'er al de zachtheid eener gewasfchen tekening aen. Doch het gebeurt zelden dat wij de werken van dezen meester in hare volmaektheid befchou wen kunnen. Zijne Prenten zijn fchacrs, en als wij deze]ven al ontmoeten, zo is het een groot geluk indien de drukken goed zijn, daer ondertusfchen de fraciheid dezer Prenten voornaemlijk afhangen van derzelver goede afdrukken: en dikwerf gebeurt het dat de omtrek te hard gebleeven is, doordien de tusfeheu tint niet genoeg geraakt heelt, of dat dczelaetfte buiten hare bepalin^ gevloeid is. ö Wij moeten niet vergeeten, bij de oude Italiaenfchc Meesters, Mauco Ancon.o., en Augustijn van Venetië te melden. Zij hebben beide een grooten naam en 'er zijn veele Prenten door hen nacrde fchlderijen van Rafakl gegraveert. Doch hunne Oudheid, maer niet hunne verdienden, moet de oorzaek van hunnen roem zijn want hunne uitvoe. ring is hard en üijf tot in den hoogden graed, en indien hunne Prenten ons eenig denkbeeld van de werken van Rafael geven, dan is het onbegrijplijk, gelijk PtCART te regt aenmerkt, hoe dezen Meester D zoo

Sluiten